سوالات متداول

؟

ترجمه احكام قهرماني و رشته هاي ورزشي:

.

ترجمه حكم قهرماني در رشته هاي مختلف ورزشي با مهر سازمان تربيت بدني يا فدراسيون ورزشي قابل تاييد است.

؟

ترجمه گواهي هاي فرهنگي و هنري:

.

ترجمه گواهيهاي صادره از فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و فعاليتهاي هنري، در صورت تاييد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

؟

ترجمه گواهي هاي صادره از سازمان فني و حرفه اي:

.

ترجمه گواهينامه هاي مهارت فني حرفه اي كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر شده، قابل تاييد است.

؟

ترجمه گواهي هاي صادره از داروخانه ها:

.

ترجمه گواهيهاي كار صادره از داروخانه‌ها، با تاييد انجمن داروخانه‌داران، قابل تاييد است.

؟

ترجمه گواهي هاي صادره از تعاوني ها:

.

ترجمه گواهيهاي صادره از تعاونيهاي مسكن و مصرف، قابل تاييد است.

؟

ترجمه گواهي هاي صادره از آژانس هاي هواپيمايي:

.

ترجمه گواهيهاي صادره از آژانسهاي هواپيمايي چنانچه به صورت شركتي اداره مي‌شوند، با ارائه آخرين روزنامه رسمي و در غير اين صورت با تاييد سازمان هواپيمايي كشوري يا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قابل تاييد است.

؟

ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي:

.

ترجمه دفترچه بيمه تامين اجتماعي درصورتي كه ممهور با مهر سازمان تامين اجتماعي و داراي اعتبار باشد، قابل تاييداست.

؟

ترجمه خلاصه فوت:

.

ترجمه خلاصه فوت به همراه و ممهور به مهر ثبت احوال قابل تاييد است.
تمامي گواهينامه‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است.

؟

ترجمه حساب هاي بانكي:

.

ترجمه گواهي گردش حسابهاي بانكي و گواهيهاي مانده موجودي صادره توسط بانكها و موسسات مالي در صورتي كه توسط امور بين‌الملل مهر شده باشد، قابل تاييد است.

؟

ترجمه تفويض وكالتنامه و ساير انواع نقل و انتقالات:

.

تفويض وكالتنامه و نقل و انتقالات در صورتي كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييداست.در مورد تاييد ترجمه تفويض وكالت، ارائه وكالتنامه‌هاي قبل براي استناد و رويت الزامي است.

؟

ترجمه تعهدنامه:

.

عهدنامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سر دفتر تنظيم شده باشد.

؟

ترجمه پاسپورت:

.

ترجمه پاسپورت در صورتي كه زمان انقضاي آن نگذشته باشد، قابل تاييد است و كپي برابر با اصل از پاسپورت كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

؟

ترجمه بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات:

.

ترجمه بارنامه هاي گمركي و اسناد مربوط به واردات و صادرات با مهر گمرك قابل تاييد است.

؟

ترجمه آگهي تغييرات:

.

آگهي تغييرات شركتها، در صورتي كه اصل باشد یا کپی آن ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.

؟

ترجمه انواع كارت شناسايي:

.

ترجمه كارتهاي شناسايي صادره توسط ارگانهاي دولتي، با مهر و امضا سازمان مربوطه، قابل تاييد است.

ترجمه كارت ملي قابل تاييد است.
ترجمه كارت دانشجويي، قابل تاييد نيست.
كارتهاي شناسايي صادره توسط شركتهاي خصوصي، با همراه روزنامه رسمي شركت، قابل تاييد است.

؟

ترجمه اقرارنامه:

.

اقرار نامه در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه در سربرگ محضر و با مهر و امضاء سردفتر باشد. با توجه به متن اقرارنامه، ارائه مدارك لازم براي تاييد ترجمه الزامي مي‌باشد.

؟

ترجمه اظهارنامه و دادخواست:

.

اظهارنامه و دادخواست در صورتي كه در مرحله اوليه باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست.

؟

ترجمه استشهاديه :

.

ترجمه استشهاديه قابل تاييد رسمي دادگستري نمي باشد؛ مگر در دو مورد:
الف) استشهاديه اعلام آدرس مسكوني: ترجمه استشهاديه اعلام آدرس محل سكونت با تاييد نيروي انتظامي منطقه مربوطه قابل تاييد است.
ب) ترجمه استشهاديه افراد تحت تكفل: ترجمه استشهاده افراد تحت تكفل (پدر، مارد، خواهر تا زمان تجرد و برادر تا زمان رسيدن به سن قانوني) در مورد افرادي كه در خارج از كشور مشغول به كار هستند و كفالت خانواده را بر عهده دارند، قابل تاييد است.در اين مورد ارائه شناسنامه براي تاييد استشهاديه الزامي است.

؟

ترجمه اساسنامه :

.

اساسنامه شركتها، در صورتي كه ممهور به مهر برجسته ثبت شركتها باشد، قابل ترجمه و تاييد است.اساسنامه شركتهاي واقع در برخي از شهرستانها كه مهر ثبت آنها به صورت استامپي مي‌باشد، نيز قابل ترجمه و تاييد مي‌باشند.

؟

ترجمه ارزيابي املاك:

.

برگه ارزيابي املاك و مستغلات در صورتي قابل ترجمه و تاييد است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام شده و كانون كارشناسان دادگستري آن را تاييد كرده باشد، قابل ترجمه و تاييد مي‌باشد.

؟

ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

.

ترجمه دانشنامه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ريز نمرات فارغ‌التحصيلان ممهور به مهر معرفي شده وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با امضاهاي معرفي شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در میدان فردوسی خیابان شهید موسوی خیابان فرصت جنوبی جنب هتل اسکان ساختمان وزارت علوم، اراده فارغ التحصيلان) قابل تاييد است.

؟

ترجمه ارزشنامه‌هاي تحصيلي:

.

ترجمه ارزشنامه هاي تحصيلي (ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور توسط وزارت علوم يابهداشت)، با مهر "بلامانع بودن ترجمه" توسط وزارتخانه مربوطه، قابل تاييد است.در صورتي كه ارزشنامه تحصيلي بدون مهر "بلامانع بودن ترجمه" باشد، صاحب سند مي تواند اصل سند صادر شده درخارج از كشور را به تاييد وزارت امور خارجه برساند. در اين صورت مترجم رسمي مي‌تواند آن را به فارسي برگردان كند و پس از آن به زبان مورد نياز خود ترجمه شود.

؟

ترجمه گواهي تجرد:

.

ترجمه گواهي تجرد در صورتي كه توسط سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه يا اداره سجلات امور خارجه (احوال شخصيه) صادر شده باشد، قابل تاييد است.

؟

ترجمه اجاره نامه :

.

اجاره نامه در صورتي كه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر باشد، قابل ترجمه و تاييد است. اجاره نامه هايي كه در آژانس‌هاي مسكن تهيه مي‌شوند فاقد اعتبار قانوني براي تاييد هستند.

؟

ترجمه احكام طلاق :

.

احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهار به جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست.

؟

ترجمه احكام:

.

احكام صادره توسط دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و همچنين صورتجلسه‌هاي دادگاه و گواهي‌هاي صادره از دادگاه‌ها درصورتي قابل ترجمه و تاييد است كه ممهور به مهر "ترجمه بلامانع است" توسط شعبه صادر كننده باشد.در اين مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاه‌هاي عمومي و احكام حجر و قيم‌ نامه كه توسط دايره سرپرستي صادر مي‌شود، استثناء است.