بایگانی دسته ها: ترجمه

ترجمه حضوری و همزمان

دارالترجمه رسمی البرز تهران 303، با برخورداری از همکاری بسیاری از مترجمان رسمی دادگستری، بهترین گرینه برای ترجمه همزمان و حضوری رسمی است و همچنین در برگزاری نمایشگاههای تخصصی و سمینارها، گاهی نیاز به یک یا چند مترجم به زبانهای مختلف داشته باشد.
ادامه مطلب