بایگانی دسته ها: مدارک مهم جهت ترجمه

مشاوره در خصوص ترجمه تعدادی از مدارک مهم

برای ترجمه سند ازدواج، به همراه داشتن شناسنامه، الزامی است. سند مالکیت، در صورتی که خوانا و بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه و تایید است. جهت ترجمه گردش حسابهای بانکی و ترجمه دفترچه بیمه به سایت دارالترجمه البرز تهران 303 مراجهه نمایید.
ادامه مطلب