زبان ها

ترجمه انگلیسی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان انگلیسی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)

ترجمه فرانسوی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان فرانسوی به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان فرانسوی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک ازفرانسوی به فارسی و فارسی به فرانسوی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)

ترجمه آلمانی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان آلمانی  به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان آلمانی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک ازآلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)

ترجمه اسپانیایی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان اسپانیایی به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان اسپانیایی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک ازاسپانیایی به فارسی و فارسی به اسپانیایی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)

ترجمه هلندی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان هلندی به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان هلندی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک ازهلندی به فارسی و فارسی به هلندی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)

ترجمه ایتالیایی

دارالترجمه رسمی البرز تهران

در این مرکز ترجمه تخصصی متون از زبان ایتالیایی به فارسی و بالعکس توسط مترجمین زبده و اساتید دانشگاه تحت نظارت کامل مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می پذیرد.همچنین ترجمه رسمی کلیه مدارک به زبان ایتالیایی وفارسی با اخذ تاییدیه از قوه قضائیه ووزارت امور خارجه دراسرع وقت توسط مترجم رسمی قوه قضائیه انجام می گیرد.

 • ترجمه متون تخصصی،پایان نامه،چکیده،مقاله،بروشور،کاتالوگ و.........
 • ترجمه تخصصی متون دانشجوئی
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک ازایتالیایی به فارسی و فارسی به ایتالیایی
 • اخذ تاییدیه های مورد نیاز از اداره جات و سازمانهای مرتبط (وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم،سازمان نظام پزشکی،اموربین الملل بانکها و........)